Общи условия

1. Предмет

1. Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на BGigrachki.com, които уреждат правилата за използването на BGigrachki.com, включително сключването на договор за покупко-продажба от този електронен магазин, както и (2) споразумението между Продавача и Клиента за покупко-продажба.

2. Общите условия на BGigrachki.com се прилагат за всички сделки с Клиенти по повод на предлагани от BGigrachki.com стоки и/или услуги, освен ако прилагането им не е изключено изрично с писмен договор.

3. Категориите продукти и услуги, предоставяни от BGigrachki.com са, както следва:

 • Детски играчки

4. Данни за продавача

4.1. "БЪЛГАРСКИ РЕГИСТРИ" ООД, ЕИК: 202191392 и идентификационен номер по ДДС: BG202191392 е дружество със седалище и адрес на управление в България, гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза 9-11, ет. 3, офис 1.

4.2. "БЪЛГАРСКИ РЕГИСТРИ" ООД администрира електронния магазин BGigrachki.com, под формата на сайта BGigrachki.com, наричан за краткост "сайтът BGigrachki.com"). "БЪЛГАРСКИ РЕГИСТРИ" ООД щe бъде наричано за краткост по-долу BGigrachki.com и/или Продавача.

4.3. Можете да се свържете с BGigrachki.com на посочения по-горе адрес, на телефон 0886/109-103 или на и-мейл адрес info@BGigrachki.com.

4.4. Продавач на сайтът BGigrachki.com може да е всяко лице, което предлага стоки или услуги на трети лица с търговска цел и има сключен съответен договор за това с BGigrachki.com.

5. Дефиниции

5.1. Купувач – лице на или над 18 години, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през сайта BGigrachki.com с BGigrachki.com.

5.2. Продавач – BGigrachki.com или всеки друг търговец, предлагащ сткоки или услуги на сайта BGigrachki.com.

5.3. Платформата – домейна BGigrachki.com и неговите поддомейни или мобилното приложение - BGigrachki.com.

5.4. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Платформата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

5.5. Акаунт – раздел от сайта Палтформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка, и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.)

5.6. Любими – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци.

5.7. Списък – уеб страница в Акаунта на Клиента в раздел "Любими", в която той може да добавя продукти, от които се интересува.

5.8. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между BGigrachki.com и Клиента, чрез който Клиентът заявява на BGigrachki.com, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Платформата.

5.9. Продукт(-и) и Услуга(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба, сключен между Купувач и Продавач през Платформата.

5.10. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на Платформата, сайтът BGigrachki.com или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

5.11. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, неразделна част, от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

5.12. Обработване на лични данни - Всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.

5.13. Съдържание

 • цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащ връзка с Интернет;
 • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на BGigrachki.com, на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
 • информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
 • данни относно Продавач.

5.14. Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и/или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.

5.15. Транзакция – действието от страна на BGigrachki.com по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.

5.16. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

5.17. Въпрос – форма на обръщение към Клиенти/Купувачи с цел да се получи информация относно дадени продукти или услуги.

5.18. Отговор – писмена или устна информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в Платформата и/или по телефона, касаеща определен продукт. Отговорът представлява обяснение, предоставено от Продавача към Клиента в рамките на един диалог.

5.19. Неработен ден - събота, неделя, всички официални празници на Република България.

5.20. Работно време - от 08:30 до 17:30 часа всеки работен ден.

 • Поръчки могат да бъдат направени по всяко време на денонощието.
 • Направена до 14:00 часа поръчка за гр. София, ще бъде доставена в рамките на следващия работен ден. Поръчка след 14:00 часа ще бъде доставена в рамките на втория работен ден.
 • Ако решите да откажете Вашата поръчка, можете да го направите на телефон 0886/109-103, но ако стоката вече е експедирана, Вие ще трябва да платите разходите по транспорта.

6. Общи положения

6.1. Общите условия на BGigrachki.com са задължителни за всички Клиенти на Платформата.

6.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

6.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от BGigrachki.com по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.

6.4. BGigrachki.com има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

6.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия BGigrachki.com ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Платформата при всяко нейно ползване.

6.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

6.7. BGigrachki.com полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, BGigrachki.com уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративено-насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

6.8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат промянени по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които BGigrachki.com не носи отговорност, но предварително се извинява на своите Клиенти.

6.9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от BGigrachki.com се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

6.10. Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

6.11. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. BGigrachki.com не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

7. Сключване на договор

7.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона, и която съответно се регисрира от самия него или от служител на BGigrachki.com от негово име.

7.2. BGigrachki.com ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление BGigrachki.com прави по електронен път (имейл) или по телефона.

7.3. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

7.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона, и/или посредсвом телефонно обаждане от служител на BGigrachki.com с уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.

7.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача. Всички продукти на Платформата са гарантирани срещу дефекти причинени от лоши материали или изработка от Продавача или от негов доставчик за купените Стоки.

8. Политика за онлайн продажба

8.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

8.2. BGigrachki.com си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа, на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на BGigrachki.com по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел "Търговски отдел" на BGigrachki.com, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. BGigrachki.com не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

8.3. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с BGigrachki.com на посочените адреси в раздел "Контакти" на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат игнорирани.

8.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна връзка с него или на посочените на Платформата адреси в раздел "Контакти".

8.5. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, BGigrachki.com си запзва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Платформата.

8.6. BGigrachki.com може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или други търговци промоции на Платформата, за определен период от време.

8.7. Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включен ДДС(данък добавена стойност) и всички други изисквани по закон данъци или такси.

8.9. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към BGigrachki.com може да се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова BGigrachki.com препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при он-лайн плащания или такива чрез банка за Продукти, продавани от BGigrachki.com.

8.10. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични/динамични изображения, мултимедийни презентации и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъотвествия.

8.11. След 14 (четиринадесет) дни от момента на купуването на една Стока или Услуга, Купувачът може да бъде помолен да направи рецензия относно закупената Стока или Услуга. Тази молба ще бъде изпратена на електронната поща, чрез която е регистриран Акаунта му, или ще бъде осъществена посредством телефонно обаждане. Чрез даването на рецензия, Клиентът допринася за по-добрата информираност на други възможни Купувачи и се включва активно в развиването на нови услуги и в по-подробното описание на характеристиките на Продуктите.

9. Използване на подизпълнители

9.1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът не носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

10. Правото на интелектуална и индустриална собственост

10.1. Съдържанието, съгласно определението в глава "Дефиниции", включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговскиите символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са интелектуална и/или индустриална собственост.

10.2. Забранена е употребата на тези материали на друг Web сайт или мрежова компютърна среда с каквито и да било цели. Материалите на този Сайт са под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби. В случай че нарушите тези условия, правото ви да използвате Платформата и сайт-а BGigrachki.com автоматично отпада и вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени или отпечатани материали.

10.3. BGigrachki.com има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.

10.4. Нищо в сключения между BGigrachki.com и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на BGigrachki.com последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите и/или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на BGigrachki.com върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на BGigrachki.com.

10.5. Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

10.6. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ, и/или на действащото законодателството.

10.7. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на BGigrachki.com или чрез договорни лицензии с трети лица за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степентта на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между BGigrachki.com и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на BGigrachki.com и трети лица, които има право да потърси отговорността на Клиента за това.

10.8. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на BGigrachki.com няма да се счита за съгласие от страна на BGigrachki.com да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от BGigrachki.com.

10.9. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от BGigrachki.com.

Софтуерът, наличен за зареждане от сайт-а BGigrachki.com, е защитен с авторски права, които принадлежат на "БЪЛГАРСКИ РЕГИСТРИ" ООД. Нямате право да сваляте или инсталирате софтуер, който включва Лицензионно споразумение, освен ако сте прочели и приели условията на Лицензионното споразумение. Копирането или разпространението на софтуера е забранен, освен предвдените случаи в съответното Лицензионно споразумение.

11. Поръчка

11.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

11.2. Всяка добавена в количката за покупки Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

11.3. Потвърждавайки Поръчката BGigrachki.com потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.

11.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на BGigrachki.com във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

11.5. С изпращането на Поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

11.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания
 • предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

11.7. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от BGigrachki.com в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предвиден в Закона за електронната търговия. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне на BGigrachki.com Продукта до адресът от който му е изпратен, като междувременно уведоми Продавача за това на info@BGigrachki.com или на телефон 0886/109-103. В този случай, куриер, изпратен от BGigrachki.com ще вземе Продуктите от адреса, посочен от Клиента, а последният ще плати такса за това на куриера.

 • BGigrachki.com има право да проверява клиентите, поръчали предлагана от него Стока/Услуга, за непогасени към "БЪЛГАРСКИ РЕГИСТРИ" ООД задължения преди да бъде обвързан с договор с тях. В случай на наличието на такива задължения, независимо от основанието, на което са възникнали "БЪЛГАРСКИ РЕГИСТРИ" ООД има право да откаже да изпълни направената поръчка.

11.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е постъпило доказателство от Клиента, че последният е върнал съответния Продукт. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

 • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането
 • Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

11.9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

11.10. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от BGigrachki.com, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

11.11. Със създаването на Акаунт Клиентът има възможност да използва секция (раздел), наречена "Любими", в която може да създава Списъци. Тези списъци могат да бъдат публични или лични. Публичните списъци ще бъдат видими за всички трети лица, с които Клиентът ги е споделил в социалните мрежи, както и за всички Клиенти с Акаунти в Платформата. Личните списъци ще са видими единствено за Клиента, който ги е създал. Клиентът сам ще определя кои списъци ще са публични и кои лични. Той може да сменя статута на всеки списък по всяко време.

12. Стоки/Услуги, за които клиентът няма право на отказ

12.1. Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени писмено при приемане на стоките от Клиента. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, BGigrachki.com може по своя преценка да замени стоките с недостатъци, да допълни доставката с липсващите стоки или да възстанови на Клиента цената на стоките с недостатъците.

12.2. Рекламации за недостатъци, които поради естеството си, не могат да бъдат забелязани при обикновен преглед, могат да бъдат предявени писмено веднага след откриването им, но не по-късно от 14(четиринадесет) дни от приемането на стоките, освен за стоките, за които има издадена търговска гаранция, с посочен друг срок за отправяне на рекламации. Пропускът за уведомяване в тези срокове се приравнява на одобрение на стоките с недостатъците им.

12.3. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна(устно или писмено), че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;
 • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача, и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил(устно или писмено), че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

13. Поверителност

13.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на BGigrachki.com, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от BGigrachki.com: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглжедане на исканията им; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл, по телефона или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, с цел проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

13.2. Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява да предостави на BGigrachki.com неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. BGigrachki.com има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че BGigrachki.com може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата. BGigrachki.com няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

13.3. С предоставянето на свои данни на BGigrachki.com (включително но не само и-мейл) Клиентът/Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие с него да се свързват BGigrachki.com и/или трети лица, които са куриери, партньори на BGOfis и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които BGigrachki.com може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

14. Реклама, търговски съобщения

14.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини/Търговски съобщения.

14.2. Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се на следният интернет адрес: ................., като промени настройките ............. или като се свърже с BGigrachki.com по какъвто и да е друг начин, включително но не само по и-мейл, по телефона на номер 0886/109-103, по пощата и др.

14.3. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

14.4. След покупката на Стока или Услуга, BGigrachki.com може да изпрати на Купувача/Потребителя търговски съобщения относно: Предложения за Стоки или Услуги, препоръчвани да бъдат използдвани заедно с купената Стока или Услуга и др.

14.4.1. Клиентът/Потребителят може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения съгласно чл. 14.2 по-горе като кликне върху линка за отписване, публикуван в търговските съобщения, получени от BGigrachki.com или като се свърже с BGigrachki.com за тази цел.

14.4.2. Освен това ние може да използваме Вашите данни за пазарни и потребителски проучвания. Ние не използваме данните, събрани в контекста на пазарни и потребителски проучвания за рекламни цели. Детайлна информация (особено относно оценката на публикациите Ви) може да намерите в контекста на съответното проучване или на мястото, където правите публикациите си. Вашите отговори на потребителските проучвания не се изпращат на трети страни, нито се публикуват. Може да възразите срещу използването на данните Ви за пазарни проучвания по всяко време безплатно чрез кликане на линка за отписване, публикуван във вняко съобщение или като се свържете с BGigrachki.com.

15. Плащане и фактуриране

15.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

15.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка, както и в раздел "Начини на плащане" на Платформата. Поръчки на Продукти/Услуги, предлагани от BGigrachki.com на стойност над 5000.00 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта.

15.3. BGigrachki.com издава финансов документ за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Платформата.

15.4. Ако Клиентът желае издаването на данъчна фактура, то същият е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

15.5. Продуктите или Услугите се фактурират от "БЪЛГАРСКИ РЕГИСТРИ" ООД, със седалище и адрес на управление в България, гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза 9-11, ет. 3, офис 1, ЕИК: 202191392 и идентификационен номер по ДДС: BG202191392.

15.6. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки/предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

15.7. Клиентът е съласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в Акаунта му.

15.8. В случай, че финансовите документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Акаунта, молим да ни уведомите на имейл адреса: info@BGigrachki.com.

15.9. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

15.10. Клиентът ще разполага със запис на издадените му от BGigrachki.com фактури в Акаунта си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент.

15.11. В случай, че в Акаунтът на Клиента има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

16. Доставка на стоки

16.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента. В случаите на доставка до врата Купувачът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени. В противен случай, доставаката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка.

16.2. Доставките се осъществяват в срок, съгласно съществуващия вътрешен план за доставки на стоките на BGigrachki.com. Клиентът ще бъде предварително уведомен за срока на доставката на поръчаните от него стоки, освен ако писмено не е уговорен друг срок на доставка.

16.3. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в праткатане се съдържа необходим към поръчания Продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл info@BGigrachki.com и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

16.4. BGigrachki.com ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България. Цената на доставката на Стоки/Услуги, предлагани от BGigrachki.com на стойност под 50.00 лв. (с включен ДДС) ще е 4,99 лв.(с включен ДДС).

16.5. Изключение в цената на доставката се допускат при пратки с тегло над 10.00 кг. В тези случаи куриерската такса се калкулира спрямо условията за калкулация на тежки пратки, на съответната куриерска фирма.

16.6. Куриерската такса може да е за сметка на Получателя/Клиента, независимо от стойността на закупената стока/услуга.

17. Гаранции

17.1. Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция срещу дефекти причинени от лоши материали или изработка на стоката в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

17.2. По отношение на Стоките, продавани и доставяни чрез Платформата, Клиентът следва да получи при доставката на всяка Стока, която има гаранция, гаранционен сертификат с всички детайли на сервизния център, който осигурява поправката в гаранционния срок.

17.3. Купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат.

17.4. Условията за ползване, манипулация и транспортиране на един разопакован продукт са същите, както на веднъж опакованите продукти от производителя и се ползват със същите предимства освен, ако не е посочено друго в страницата на Стоката.

17.5. Поправката/Ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

18. Прехвърляне на собствеността

18.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

19. Рекламации

19.1. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, Купувачите имат на разположение формуляра за оплаквания тук. Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:

-------------------------------------------

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До /името на търговеца/
/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги: /описание на продукта/

Стоката е получена на: /посочва се датата на получаване от потребителя/

/Име на потребителя/

Гр./с /Адрес на потребителя/

/Дата/
/Подпис на потребителя/

-------------------------------------------

20. Отговорност

20.1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

20.2. BGigrachki.com и неговите доставчици или трети лица, упоменати в Платформата, при никакви обстоятелства не носят отговорност за каквито и да е щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на бизнеса), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на сайт-а BGigrachki.com, други уеб сайтове свързани с Платформата, или информацията и продуктите и услугите, в който и да е от тях, независимо дали основанието е гаранция, договор, правонарушение, или друга правна фигура, независио от наличието или не на предупреждение спрямо BGigrachki.com за възможността такива вреди да възникнат. В случай, че използването от страна на Клиента на материали, информация или услуги на Платформата доведе до необходимостта от сервизиране, ремонт или поправка на оборудване или информация, Клиентът поема всички разходи, свързани с това. Съответните закони може да не допускат изключването или ограничаването на случайни или закономерни щети, за това тези ограничения или изключения може да се отнасят до Клиента.

21. Обработка на лични данни

21.1. Платформата предприема мерки за защита на личните данни на Клиeнта съгласно Закона за защита на личните данни и европейския регламент.

21.2. За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни.

21.3. Съгласно изискванията на европейския регламент и българския Закон за защитата на лицата относно обработката на личните данни и свободното им движение, с последващите промени и допълнения, BGigrachki.com е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

21.4. Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности, рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, рекламни, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.

21.5. Ако потребител-купувач е извършил плащане, и впоследствие това плащане бъде разследвано от банкова или платежна институция или от законов орган, поради съмнения за измамно или неразпознато плащане или при разследване на злоупотреби, Администраторът може да предостави данни на Потребителя-купувач към съответната банкова или платежна институция или законов орган.

21.6. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на "БЪЛГАРСКИ РЕГИСТРИ" ООД, и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите описани в т. 21.4 и 21.5 от настоящите общи условия.

21.6. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидени от европейския регламен и българското законодателство, като правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правото по чл. 17, право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени), правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му, гарантирани от закона за защита на лицата относно обработката на данни с личен характер и свободното движение на тези данни.

21.7. Всеки Клиент има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на адрес: България, гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза 9-11, ет. 3, офис 1, на вниманието на "БЪЛГАРСКИ РЕГИСТРИ" ООД, или на електорен адрес: info@BGigrachki.com, за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени или не, за което не дължи никаква такса.

21.8. Всеки Клиент може да упражни правото си да промени личните си данни като подаде писмена молба, с дата и подпис на адрес: България, гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза 9-11, ет. 3, офис 1, или на електорен адрес: info@BGigrachki.com, на вниманието на "БЪЛГАРСКИ РЕГИСТРИ" ООД според следните цели:

 • поправка, актуализация, блокиране или изтриване на данните, чиято обработка не отговаря на Закона за защита на личните данни относно обработката с личен характер и свободното движение на тези данни, особено на непълните и неточни данни;
 • преобразуването на данните в анонимни, чиято обработка не е в съответствие със Закона за защита на личните данни относно обработката на данните с личен характер и свободното движение на тези данни;
 • уведомление до трети страни, на които личните данни са били предоставени за обработване, освен ако това се окаже невъзможно или е свързано с прекомерни усилия спрямо законния интерес, който може да бъде засегнат.

21.10. Купувачът се съгласява и разрешава на BGigrachki.com да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества са:

 • Kуриери: В случай на поискана доставка, част от данните Ви – имена, адрес и телефон – ще бъдат предоставени на Спиди или Еконт, които ще извършат доставката. С политиката за обработване на лични данни на Спиди може да се запознаете ТУК. С политиката за обработване на лични данни на Еконт може да се запознаете ТУК.
 • Разплащателни/банкови услуги.
 • В случай, че Продуктът/Услугата имат гаранционен сертификат
 • При уеб анализ, извършван от Google; ако използвате плъгини или социалните мрежи, при условия уредени в секция Условия на Поверителност и други.

21.11. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

22. Форсмажорни обстоятелства

22.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

22.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

23. Приложимо право - юриздикция

23.1. Настоящият договор е предмет на българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между BGigrachki.com и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища в Община София-град (Софийска голяма община) без това да нарушава правата на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл. 18 от Регламент 1215/2012.

Безплатна доставка над 50 лв.